Rozstrzygnięcie przetargu na budowę chodnika przy ulicy Dworcowej.

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na:
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 341 od terenu PKP do drogi gminnej działka nr 5/39 w Pęgowie.

Gmina Oborniki Śląskie informuje o wyniku postępowania na
Budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 341 od terenu PKP do drogi gminnej działka nr 5/39 w Pęgowie.

Wybrano ofertę:

„PW-SERVICE” Zakład Usług Specjalistycznych
ul. Wyszyńskiego 121/1
50-307 Wrocław
Cena oferty –
296 558.22 zł

Warunki przetargu:
Tryb zamówienia
: przetarg nieograniczony
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.
Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 341 od terenu PKP do drogi gminnej działka nr 5/39 w Pęgowie.
Wspólny Słownik Zamówień: 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Zakres zamówienia: wg opisu przedmiotu zamówienia, projektu oraz przedmiaru robót.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: 100 dni od dnia podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

2. Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym:  realizacja w ciągu ostatnich pięciu lat od daty składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie robót podobnych co do rozwiązań technologicznych jak będących przedmiotem zamówienia w tym: budowa i ułożenie nawierzchni asfaltowej na powierzchni minimum 500 m2 .
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia  Wykonawcy potwierdzonego referencjami minimum  2 referencje.

3. Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy  i zaświadczenia  z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu podatków

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000.00 zł (słownie:  dziesięć tysięcy 00/100 zł)
Miejsce i termin składania ofert
: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2012-07-16 do godz. 09:55.
Termin związania ofertą:
30 dni
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
nie dotyczy
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
nie dotyczy
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Informacja
o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

This entry was posted in Główna. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.