Ogłoszenie Burmistrza Obornik Śląskich

Burmistrz Obornik Śląskich informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19 lipca 2012r. do 30 sierpnia 2012r. w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, pok. nr 1 w godz. 8.30 – 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 lipca 2012r. w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, pok. nr 12  o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Obornik Śląskich z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2012r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o możliwości zapoznania się w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej z ww. projektem studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz jego dokumentacją w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić do dnia 20 września 2012r. w formie pisemnej do Burmistrza Obornik Śląskich na adres: ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie,

 

Burmistrz Obornik Śląskich
Sławomir Błażewski

This entry was posted in Główna. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.